Kedudukan Piala - Musim 48   (Kumpulan: Amateur - 47)

Jenis:    Kumpulan:    Musim:    


Q Round 1 Round 2 Quarter Final Semi Final Final Winner
1. S. Mitkov 3 S. Mitkov 3 S. Mitkov 3 S. Mitkov 3 S. Mitkov 3 S. Mitkov
23. L. Santiago 0
9. N. Monteiro 1 P. Franklin 0
15. P. Franklin 2
11. P. Sagaspe 2 P. Sagaspe 2 P. Sagaspe 0
29. J. Pakosz 1
19. P. Jorge 3 P. Jorge 1
8. P. Sebastião 0
5. A. Beer 1 F. Russo 2 F. Russo 2 F. Russo 0
10. F. Russo 2
32. M. Smith 0 R. Sauret 1
13. R. Sauret 3
16. W. Sosa 3 W. Sosa 0 D. Stamatov 1
26. O. Stern 0
30. F. Fridlmeier 0 D. Stamatov 3
4. D. Stamatov 3
3. S. Frost 3 S. Frost 3 S. Frost 3 S. Frost 3 S. Frost 0
28. L. Moreira 0
18. J. Quijada Figueredo 3 J. Quijada Figueredo 0
25. M. Gil 0
17. A. Domador 2 A. Domador 1 I. Mihaliska 0
22. D. Smith 1
31. A. Larrosa 1 I. Mihaliska 2
6. I. Mihaliska 2
7. D. Roldan 0 M. Bos 2 M. Bos 2 M. Bos 0
14. M. Bos 3
24. N. Kolev 2 N. Kolev 1
27. I. González 1
20. T. Erdelyi 2 T. Erdelyi 2 T. Erdelyi 1
21. M. Bosak 1
12. P. Whittle 0 N. Senna 1
2. N. Senna 3