Kedudukan Piala - Musim 45   (Kumpulan: Amateur - 5)

Jenis:    Kumpulan:    Musim:    


Q Round 1 Round 2 Quarter Final Semi Final Final Winner
1. S. Seravin 3 S. Seravin 3 S. Seravin 3 S. Seravin 2 S. Seravin 0 S. Sorvoja
18. C. Meledo 0
26. R. Brence 1 A. Kolesnikovich 0
10. A. Kolesnikovich 2
28. G. Collar 1 B. Bago 2 B. Bago 0
14. B. Bago 2
24. D. Britāls 2 D. Britāls 1
8. F. Romeo 1
5. J. Smith 1 P. Martin 1 M. Keifer 3 M. Keifer 1
29. P. Martin 2
16. J. Ambrosio 0 M. Keifer 2
21. M. Keifer 3
17. M. Bucher 0 N. Zogopoulos 3 N. Zogopoulos 0
22. N. Zogopoulos 3
15. V. Viggiano 2 V. Viggiano 0
4. R. Queary 1
3. J. Gonzalvo 2 J. Gonzalvo 1 S. Sorvoja 2 S. Sorvoja 2 S. Sorvoja 3
19. B. Doutreleau 1
32. A. Tonchev 0 S. Sorvoja 2
20. S. Sorvoja 3
27. A. Zafri 1 K. Parol 1 V. Dovgopolii 1
31. K. Parol 2
23. P. Guilfoyle 1 V. Dovgopolii 2
6. V. Dovgopolii 2
7. P. Taveira 3 P. Taveira 0 P. Šimůnek 1 A. Kirnik 1
30. R. Almeida Borges 0
9. P. Šimůnek 3 P. Šimůnek 3
12. H. Larrañaga 0
13. S. Leinsinger 1 M. Locniskar 0 A. Kirnik 2
25. M. Locniskar 2
11. J. Gallo 0 A. Kirnik 3
2. A. Kirnik 3