Grand Prix Racing Online - Podmienky používania

0. Dôležité

Toto je voľný preklad oficiálnych podmienok použivania. GPRO neberie žiadnu zodpovednosť za prípadné chyby v preklade. Ak sa objavia nejaké nejasnosti, anglická verzia je zaručene správna.

1. Súhlas s prevádzkovými podmienkami

Vstupom na túto stránku (www.GPRO.net) alebo niektorú jej podstránku automaticky súhlasíte s našimi podmienkami používania, pričom si vyhradzujeme právo kedykoľvek ich zmeniť bez zvláštného upozornenia. Ak neodsúhlasíte podmienky použitia, nebudete mať právo využívať stránku, ani jej funkcie.

2. Užívateľský účet

You must be at least sixteen (16) years of age to register at this website. You represent, warrant and covenant that you meet this age requirement. Po dokončení registračného procesu obdržíte užívateľské meno a heslo. Udržiavanie dôverných informácií ako sú prihlasovacie údaje a heslá sú na vašu výhradnú zodpovednosť. Všetky činnosti, ktoré sa vykonajú v rámci vášho užívateľského účtu, idú plne na vašu zodpovednosť. V prípade akéhokoľvek neoprávneného použitia vášho hesla alebo účtu alebo iného porušenia vašej bezpečnosti, okamžite kontaktujte pracovníka Grand Prix Racing Online ("GPRO"). Ďalej súhlasíte s tým, že GPRO nenesie zodpovednosť za stratu alebo poškodenie v dôsledku porušenia bodu 2.

3. Zodpovednosť za správanie užívateľov

Súhlasíte s tým, že všetky informácie, dáta, grafika, text, hudba, zvuk, video, softvér, správy a všetky ostatné materiály ("obsah"), na týchto stránkach, či už verejne alebo súkromne dané k dispozícii, sú výlučnou zodpovednosťou osoby, od ktorej obsah pochádza. Vy ako užívatelia, a nie GPRO ste výhradne zodpovední za všetok obsah, ktorý je zverejnený alebo vysielaný prostredníctvom služieb, ktoré poskytujeme. Obsah odoslaný cez našu službu nie je riadený GPRO, a preto nezaručujeme presnosť, spoľahlivosť alebo kvalitu takéhoto obsahu. Používaním tejto služby beriete na vedomie, že môžete byť vystavení obsahu, ktorý je urážlivý, nemravný alebo nežiadúci. GPRO nenesie zodpovednosť za žiadnych okolností ani žiadnym spôsobom za akýkoľvek obsah, a to vrátane (no nie výlučne), chýb alebo opomenutia v obsahu alebo za stratu alebo poškodenie akéhokoľvek druhu vzniknuté v dôsledku použitia akehokoľvek predloženého obsahu, zaslalaného e-mailom alebo inak prostredníctvom tejto služby.

Súhlasíte s tým, že nebudete zneužívať naše služby na posielanie, nahrávanie, odosielanie správ alebo iným spôsobom šíriť materiál alebo obsah, ktorý:

• Chráni autorské práva, okrem prípadu ak ste vlastníkom autorských práv alebo platnej licencie na tieto materiály, a vy máte tak právo udeliť GPRO všetky práva a licencie na šírenie tohto materiálu.
• Odhaľuje obchodné tajomstvo, okrem prípadu ak je to vaše vlastníctvo, alebo máte platnú licenciu na tieto materiály, v tom prípade máte právo udeliť GPRO práva a licenciu podľa bodu č. 8 tejto dohody;
• Zasahuje do iných práv ako napr. duševného vlastníctva iných osôb alebo porušuje súkromie alebo dobré meno iných osôb;
• Je obscénny, hanlivý, výhražný, obťažujúci, vulgárny, nenávistný, ohovárajúci alebo trápny pre inú osobu alebo subjekt alebo je v rozpore s platnými právnymi predpismi stanovenými GPRO podľa vlastného uváženia;
• Je sexuálne explicitné;
• Môže nejakým spôsobom škodiť maloletým
• Obsahuje reklamy alebo prieskumy podnikania, súťaže, reťazové listy alebo pyramídové hry;
• Obsahuje vírusy, trójske kone, červy, časované bomby, alebo iné počítačové programy alebo prostriedky, ktoré sú určené na poškodenie, škodlivý zasah, tajne zachytávanie alebo vyvlastňovanie akýchkoľvek systémov, dát alebo informácií.

Ďalej dávate súhlas, že nebudete:

• Využívať akékoľvek neúplné, nepravdivé alebo nepresné biografické informácie alebo iné informácie pre účely registrácie ako užívateľa služby, alebo na účely registrácie k akejkoľvek propagácii prostredníctvom našej služby;
• Vydávať sa za inú osobu alebo subjekt, vrátane, ale nie výlučne, GPRO web mastera, alebo moderátora, nepravdivé meno alebo skresľovanie svojho mena v spojení s inou fyzickou alebo právnickou osobou;
• Používať verejné proxy servery pre pripojenie ku GPRO
• Mazať alebo upravovať akýkoľvek materiál alebo informácie iného užívateľa služby;
• Zbierať, zhromažďovať, alebo zasielať informácie o druhých, vrátane e-mailových adries, bez ich súhlasu;
• Úmyselne alebo neúmyselne porušovať platné zákony alebo nariadenia, vrátane (ale nielen) pravidiel propagovania výmeny akýchkoľvek cenných papierov;
• "Sliediť" alebo inak obťažovať inú osobu, alebo zhromažďovať a uchovávať osobné údaje o iných užívateľoch.
• Vykonávať úkony, ktoré zbytočne nadmerne zaťažujú infraštruktúru poskytovania našej služby;
• Používať akékoľvek zariadenie, softvér alebo prostriedok za účelom zasahovať alebo pokúšať sa narušiť správne fungovanie služby alebo akejkoľvek činnosti vykonávanej na tejto stránke;
• Používať alebo sa pokúsiť o použitie akýchkoľvek generátorov, softvérov, nástrojov, agentov alebo iných zariadení alebo mechanizmov (vrátane a bez obmedzení prehliadačov, pavúkov, robotov, avatarov, alebo inteligentných agentov) na navigáciu alebo hľadanie cesty k získavaniu a zhromažďovaniu informácií z tejto služby s účelom použiť ich pre komerčné účely;
• Umožňovať žiadnej inej osobe alebo subjektu používať vaše užívateľské meno alebo heslo pre odosielanie alebo prezeranie komentárov a odosielanie alebo prijímanie materiálov, alebo
• Pokušať sa o dešifrovanie, dekompiláciu, rozoberanie alebo spätné analyzovanie alebo použitie softvérov odhalujúcich podstatu hry, bez predchádzajúceho súhlasu GPRO zamestnancov.

Ďalej súhlasíte s tým, že neporušíte alebo sa nebudete pokúšať narušovať bezpečnosť služby, vrátane (avšak nie len):

• Prístupovania k údajom, ktoré nie sú určené pre vás, alebo prihlasovanie sa na server alebo účet, na ktorý nemáte oprávnený prístup;
• Pokušiania sa o skúšanie, skenovanie alebo testovanie zraniteľnosti systému alebo siete, či porušenie bezpečnostných alebo autorizačných opatrení bez riadneho povolenia;
• Snahy o zasahovanie do služby poskytovanej akémukoľvek užívateľovi, hostiteľovi alebo sieti, vrátane (avšak nie len) šírenia vírusu, alebo preťaženia, "zaplavenia", "spamovania", "bombovania správami" alebo "ničením" služby;
• Zasielanie nevyžiadaných e-mailov, obsahujúcich propagáciu a/alebo reklamu na produkty či služby;
• Kovania ľubovoľných TCP/IP packet headerov alebo akýchkoľvek častí informácií v záhlaví v každom e-maili alebo príspevku. Narušenie bezpečnosti systému alebo siete môže mať za následok občianskoprávnu alebo trestnoprávnu zodpovednosť.

Beriete na vedomie, že GPRO necenzúruje obsah, avšak zamestnanci GPRO majú právo (nie povinnosť) podľa svojho uváženia odmietnuť alebo presunúť akýkoľvek obsah, ktorý je dostupný prostredníctvom služby. Bez obmedzenia vyššie popísaného má GPRO a jeho zamestnanci právo odstrániť akýkoľvek obsah, který porušuje "Podmienky použitia" alebo je inak nevhodný. Súhlasíte s tým, že musíte vyhodnotiť a niesť všetko riziko spojené s použitím akéhokoľvek obsahu, vrátane spoliehania sa na presnosť, úplnosť alebo užitočnosť takéhoto obsahu. Potvrzujete teda, že sa nebudete spoliehať na žiadny obsah vytvorený GPRO nebo predložený GPRO.

Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že GPRO môže uchovávať a tiež zverejniť obsah:

(a) pre účely správy vášho účtu v súlade zo štandardnými operačnými postupmi GPRO a/alebo
(b) ak to vyžaduje zákon alebo v dobrej viere, že akékoľvek takéto uchovanie alebo zverejnenie je nevyhnutné pre:
(c) podrobenie súdnemu procesu;
(d) uplatnenie "podmienok používania"
(e) reagovanie na tvrdenia, že akýkoľvek obsah porušuje práva tretích osôb;
(f) ochranu práv, majetku alebo osobnej bezpečnosti GPRO, jej používateľov a verejnosti.

Beriete na vedomie, že technické spracovanie a prenos služby, vrátane vášho obsahu, môže zahrňovať prenosy cez rôzne siete a prispôsobovanie sa technickým požiadavkám pripojených sietí alebo zariadení. GPRO si vyhradzuje právo ukončiť váš prístup na niektoré alebo všetky časti svojich služieb, pokiaľ kedykoľvek odvoláte váš súhlas s týmto bodom podmienok použitia.

4. Zákaz ďalšieho predaja služby

Súhlasíte s tým, že nebudete reprodukovať, duplikovať, kopírovať, predávať, zhodnocovať, alebo využívať akúkoľvek časť tejto služby. Tiež nebudete používanie tejto služby alebo prístup k tejto službe využívať pre akékoľvek komerčné účely.

5. Úpravy služby

GPRO si vyhradzuje právo čas od času, kedykoľvek, zmeniť či dočasne alebo trvale prerušiť službu (alebo jej časť) bez predchádzajúceho upozornenia. Súhlasíte s tým, že GPRO nenesie zodpovednosť voči vám ani voči žiadnej tretej osobe za úpravy, pozastavenie alebo prerušenie služieb.

6. Vypovedanie služby

Súhlasíte s tým, že GPRO podľa svojho vlastného uváženia môže zrušiť vaše heslo, účet (alebo jeho časti) alebo využívanie služby a odstrániť a zbaviť sa akéhokoľvek obsahu v rámci služby, z akéhokoľvek dôvodu, vrátane (avšak nie len) nedostatočného využívania alebo pokiaľ je GPRO presvedčené, že ste porušili alebo konali v rozpore s literou alebo duchom podmienok používania. GPRO môže podľa vlastného uváženia, kedykoľvek ukončiť poskytovanie služby alebo jej akejkoľvek časti, bez predchádzajúceho upozornenia. Súhlasíte s tým, že ukončenie vášho prístupu k službe pod ktorýmkoľvek ustanovením podmienok používania, môže byť vykonané bez predchádzajúceho upozornenia, a tiež súhlasíte, že GPRO môže okamžite deaktivovať alebo zmazať váš účet a všetky súvisiace informácie a súbory vo vašom účte a/alebo zablokovať ďalší prístup k týmto súborom alebo službám. Ďalej súhlasíte s tým, že GPRO nenesie zodpovednosť vočí vám, alebo akejkoľvek tretej osobe za akékoľvek ukončenie vášho prístupu k službe.

7. Náhrada škody

Súhlasíte s tým, že odškodníte nás a naše dcérske spoločnosti, riaditeľov, vedúcich pracovníkov, agentov, držiteľov licencií, nezávislých dodávateľov či iných partnerov a zamestnancov voči všetkým záväzkom, nárokom a výdavkom, vrátane poplatkov za právne zastúpenie, žiadaných akoukoľvek treťou stranou v dôsledku alebo vyplývajúce z obsahu, ktorý odešlete, zverejníte alebo prenesiete prostredníctvom tejto služby, vášho používania služby, vášho porušenia tejto zmluvy alebo vášho porušenia akýchkoľvek iných práv.

8. Vylúčenie zodpovednosti

VÝSLOVNE BERIETE NA VEDOMIE A SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE:
POUŽÍVANIE SLUŽBY JE NA VAŠE VLASTNÉ RIZIKO. SLUŽBA JE POSKYTOVANÁ "TAK AKO JE". GPRO VÁM ANI INEJ OSOBE NEDÁVA ŽIADNE PREHLÁSENIE ALEBO ZÁRUKU AKÉHOKOĽVEK DRUHU SÚVISIACU AKÝMKOĽVEK SPÔSOBOM S PREVÁDZKOU SLUŽBY, VRÁTANE VŠETKÝCH JEJ ČASTÍ, WEBOVÝCH STRÁNOK ČI INÉHO OBSAHU ALEBO INÝCH SLUŽIEB, KTORÉ MÔŽU BYŤ PRÍSTUPNÉ PRIAMO ALEBO NEPRIAMO PROSTREDNÍCTVOM NAŠEJ SLUŽBY. GPRO SA ZRIEKA V MAXIMÁLNOM ROZSAHU POVOLENOM ZÁKONOM AKÝCHKOĽVEK PREHLÁSENÍ A ZÁRUK. BEZ OBMEDZENIA PLATNOSTI VYŠŠIE UVEDENÉHO, GPRO SA ZRIEKA V MAXIMÁLNOM ROZSAHU POVOLENOM ZÁKONOM VŠETKÝCH (I) ZÁRUK PREDAJNOSTI ALEBO VHODNOSTI PRE URČITÝ ÚČEL, (II) ZÁRUK PROTI PORUŠENIU AKÉHOKOĽVEK DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA TRETEJ STRANY ALEBO VLASTNÍCKYCH PRÁV, (III) ZÁRUK TÝKAJÚCICH SA SPOZDENIA, PRERUŠENIA, CHÝB, ALEBO OPOMENUTÍ V SLUŽBE, ALEBO AKEJKOĽVEK JEJ ČASTI, (IV) ZÁRUK VZŤAHUJÚCICH SA K PRENOSU ALEBO POSKYTOVANIU SLUŽBY, (V) ZÁRUK TÝKAJÚCICH SA PRESNOSTI ALEBO SPRÁVNOSTI ÚDAJOV, A (VI) INÝCH ZÁRUK V SÚVISLOSTI S PLNENÍM, NEPLNENÍM RÔZNYCH ÚKONOV ALEBO OPOMENUTIA ZO STRANY GPRO ALEBO TRETEJ STRANY. ĎALEJ, BEZ OBMEDZENIA PLATNOSTI VYŠŠIE UVEDENÉHO, NEEXISTUJE ŽIADNÁ ZÁRUKA, ŽE SA SLUŽBA PRISPÔSOBÍ VAŠIM POTREBÁM ČI POŽIADAVKÁM ALEBO POTREBÁM ČI POŽIADAVKÁM INEJ OSOBY. GPRO NEZARUČUJE ANI NEPREHLASUJE, ŽE INFORMÁCIE POSKYTNUTÉ PROSTREDNÍCTVOM NAŠEJ SLUŽBY BUDÚ BEZ CHYBY, OPOMENUTIA, PRERUŠENIA, POŠKODENIA, ALEBO BEZ SPOZDENIA. VŠETKY INFORMÁCIE V RÁMCI TEJTO SLUŽBY SÚ VYSTAVENÉ MOŽNÝM ZMENÁM BEZ UPOZORNENIA A ZRIEKAME SA VŠETKEJ ZODPOVEDNOSTI ZA TIETO ZMENY, VRÁTANE (AVŠAK NIE LEN), ÚPRAV CIEN, ZLIAV A PREVÁDZKOVÝCH HODÍN.

9. Obmedzenie zodpovednosti

V ŽIADNOM PRÍPADE NEBUDE GPRO ALEBO JEJ POBOČKY, ALEBO KTORÁKOĽVEK OSOBA ZAPOJENÁ DO VYTVÁRANIA, VÝROBY ALEBO POSKYTOVANIA TEJTO SLUŽBY, ANI NA INTERNETOVEJ STRÁNKE TEJTO SLUŽBY, ŽIADNÝM SPÔSOBOM ZODPOVEDNÁ ZA AKÉKOĽVEK PRIAMÉ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ, NEPRIAMÉ, ZVLÁŠTNE ALEBO TRESTUHODNÉ ŠKODY VYPLÝVAJÚCE Z VÁŠHO POUŽITA ALEBO NESCHOPNOSTI POUŽIŤ TÚTO SLUŽBU ALEBO AKÚKOĽVEK STRÁNKU SUVISIACU S TOUTO SLUŽBOU, ALEBO V SÚVISLOSTI S AKÝMKOĽVEK PORÚCHANÍM VÝKONU, CHYBAMI, OPOMENUTIAMI, PRERUŠENIAMI, ZÁVADAMI, SPOZDENÍM PREVÁDZKY ALEBO PRENOSU, POČÍTAČOVÝM VÍRUSOM ALEBO ZLYHANÍM SYSTÉMU. V ŽIADNOM PRÍPADE GPRO ANI JEMU PRIDRUŽENÉ SPOLOČNOSTI ALEBO KTORÁKOĽVEK TRETIA STRANA NEPONESIE ZODPOVEDNOSŤ VOČI VÁM ANI ŽIADNEJ INEJ OSOBE ZA NÁSLEDNÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNE, EXEMPLÁRNE, TRESTNÉ, ČI NEPRIAMÉ ŠKODY VYPLÝVAJÚCE Z AKÉHOKOĽVEK VZŤAHU K TEJTO SLUŽBE, VRÁTANE VŠETKÝCH JEJ SÚČASTÍ, ALEBO AKÉHOKOĽVEK INÉHO OBSAHU (VRÁTANE UŠLÉHO ZISKU, STRATY ZAMESTNANIA ČI ÚDAJOV, PRERUŠENIA OBCHODNEJ ČINNOSTI, OBCHODNEJ STRATY A ŠKODY, KTORÉ VYPLÝVAJÚ Z NEPRESNÝCH INFORMÁCIÍ ALEBO NEPRIJEMNOSTÍ ZO SPOZDENÍM ALEBO NEMOŽNOSŤOU VYUŽÍVANIA TEJTO SLUŽBY), AJ KEĎ GPRO ALEBO AKÁKOĽVEK TRETIA STRANA BOLA OBOZNÁMENÁ S MOŽNOSŤOU TAKÝCHTO ŠKÔD ALEBO STRÁT.

SÚHLASÍTE, ŽE BEZ OHĽADU NA PRÁVO ALEBO ZÁKON OPAČNÉHO ZNENIA, AKÝKOĽVEK NÁROK ALEBO DÔVOD ŽALOBY VYPLÝVAJÚCI ALEBO SÚVISIACI S VYUŽÍVANÍM SLUŽIEB PODĽA PODMIENOK POUŽITIA JE NUTNÉ PODAŤ NAJNESKÔR DO JEDNÉHO (1) ROKU PO VZNIKU NÁROKU NA ŽALOBU, INAK BUDE NAVŽDY PREMLČANÝ.

10. Oznámenia

Oznámenia určené pre vás budú učinené oznámom na fóre alebo cez e-mailovou službu, alebo v sekci "Oznámenia". Služba môže tiež poskytnúť oznámenie o zmenách v podmienkach používania či iných záležitostiach tým, že zobrazí oznámenie alebo odkaz na oznámenie určené vám v rámci služby.

11. Zmeny

Zmeny v Podmienkach používania a Ochrane osobných údajov môžu nastať kedykoľvek a bez akéhokoľvek priameho upozornenia. Je Vašou zodpovednosťou ich prečítať pred vykonaním akejkoľvek akcie, ktorá môže byť predmetom týchto dokumentov. GPRO sa bude usilovať informovať každého pred vykonaním takýchto zmien, ale nezaručuje to.